WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Węgierska Republika Ludowa

Węgry są Państwem demokracji ludowej. Podstawy ustroju i formy organizacyjne państwa określa konstytucja uchwalona w sierpniu 1949 r. Najwyższym organem władzy jest Zgromadzenie Krajowe, jednoizbowy parlament, wybierany w drodze powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborów na okres lat czterech. Prawo wyborcze mają obywatele, którzy ukończyli 18 rok życia. Parlament wybiera Radę Prezydialną, pełniącą kolegialnie funkcje głowy państwa i wydającą dekrety z mocą ustawy w okresach przerw w pracy parlamentu.

Najważniejszą organizacją polityczną jest Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza (partia komunistyczna) zawiązana w listopadzie 1956 r. Młodzież starszą skupia Związek Młodzieży Komunistycznej, młodszą - Związek Pionierów Węgierskich. Organizacjami masowymi są: Patriotyczny Front Ludowy, Demokratyczny Związek Kobiet Węgierskich, Związki Zawodowe. Działa także Krajowa Rada Pokoju, oraz organizacje użyteczności publicznej - Towarzystwo Przyjaźni Węgiersko-Radzieckiej, Organizacja Czerwonego Krzyża i Towarzystwo Krzewienia Wiedzy.


Najwyższym organem władzy administracyjnej jest Rada Ministrów, powoływana przez parlament na wniosek Rady Prezydialnej. Organami władzy terytorialnej są rady narodowe różnych szczebli, pochodzące z wyborów powszechnych. Kraj dzieli się na 19 wielkich okręgów (megye), prócz tego prawa okręgów mają duże miasta - Budapeszt, Debreczyn, Miszkolc, Pecz i Szeged. Okręgi dzielą się na powiaty (128) oraz miasta o prawach powiatu (63). Najmniejszymi jednostkami administracyjnymi są gminy (3210). Ludność kraju przekroczyła 10 milionów, przyrost naturalny jest nieznaczny i wykazuje tendencję spadkową, w ciągu ostatniego dwudziestolecia wahał się on od 10 do 2 promille. Istnieje nieznaczna przewaga liczby kobiet (52%), najwyższa w rocznikach starszych, powyżej 60 lat życia (66%), 25% ogółu ludności stanowi młodzież poniżej 15 lat.

Ogromną większość, bo 96% ludności stanowią Węgrzy, wśród 4% mniejszości najliczniej reprezentowani są Słowacy, Niemcy, Rumuni, Serbowie i Chorwaci. Powszechnym językiem jest węgierski, należący do rodziny języków ugrofińskich. Oprócz węgierskiego zaliczamy do niej m.in. język fiński (soumalaiset), estoński, wotiacki i języki Ugrów syberyjskich. Średnia gęstość zaludnienia jest dość wysoka, wynosi 108 mieszkańców na km2. Rozmieszczenie ludności jest niejednolite. Np. w okręgu stołecznym (Budapeszt) przypada 3400 osób na km2, w okręgu Peszt (bez stolicy) 122 osób na km2, w okręgu Komarom — 120 osób, zaś w okręgach Somogy, Baranya, Bacs i Hajdu (bez ośrodków administracyjnych) - poniżej 70 osób na km2.

Czytaj dalej:
Węgierska Republika Ludowa cz. 2
Węgierska Republika Ludowa cz. 3
Węgierska Republika Ludowa cz. 4
Węgierska Republika Ludowa cz. 5
Węgierska Republika Ludowa cz. 6
Węgierska Republika Ludowa cz. 7